Multimedialny kurs fizyki ZamKoru

screensMultimedialny, interaktywny kurs z fizyki zawiera pełny materiał dla szkół ponadgimnazjalnych na poziomie rozszerzonym.

Kurs możesz:

  • wykorzystać do systematycznej nauki w ciągu roku szkolnego, przerabiać samodzielnie w wybranym czasie
    i tempie jako uzupełnienie i rozszerzenie zajęć w szkole,
  • potraktować jako pomoc przy powtórce materiału przed maturą.

Kurs zawiera 17 działów fizyki. Każdy z nich stanowi zamkniętą, kompletną całość.
Po zalogowaniu się na Platformie Edukacyjnej użytkownik może obejrzeć wersję demonstracyjną kursu. Przykładowy fragment lekcji można również zobaczyć bez logowania w serwisie fizyka.
 
kinematyka

 

 

1. Pojęcie ruchu w historii filozofii i nauk przyrodniczych
2. Ruch ciała
3. Przemieszczenie. Prędkość średnia i chwilowa
4. Przyspieszenie średnie i chwilowe
5. Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym
6. Podział ruchów postępowych
7. Ruch jednostajny prostoliniowy
8. Droga w dowolnym ruchu prostoliniowym
9. Ruch jednostajnie przyspieszony prostoliniowy
10. Ruch jednostajnie opóźniony po prostej
11. Wielkości opisujące ruch po okręgu
12. Składanie ruchów
 
Dynamika

 

 

1. Klasyfikacja oddziaływań występujących w przyrodzie
2. Zasady dynamiki Newtona
3. Druga zasada dynamiki w postaci ogólnej
4. Przykłady zastosowania zasad dynamiki (dwie lekcje)
5. Siły w ruchu po okręgu
6. Tarcie
7. Zasada zachowania pędu dla układu ciał
8. Opis ruchu w układzie nieinercjalnym
9. Praca
10. Moc
11. Energia mechaniczna i jej rodzaje
12. Zasada zachowania energii mechanicznej
13. Zastosowanie zasad zachowania energii i pędu do opisu zderzeń
 
Bryla-sztywna

 

 

1. Ruch obrotowy bryły sztywnej
2. Moment bezwładności
3. Energia kinetyczna bryły sztywnej
4. Przyczyny zmian ruchu obrotowego. Moment siły
5. Moment pędu bryły sztywnej
6. Złożenie ruchu postępowego i obrotowego – toczenie
 
Grawitacja
 

 
1. Oddziaływania grawitacyjne. Prawo powszechnej grawitacji
2. Ruchy planet i satelitów
3. Pole grawitacyjne
4. Opis ruchów w pobliżu Ziemi – spadanie swobodne i rzut pionowy
5. Opis ruchów w pobliżu Ziemi – rzut poziomy i rzut ukośny
6. Praca w polu grawitacyjnym i grawitacyjna energia potencjalna
7. Druga prędkość kosmiczna
8. Ciężar ciała. Przyspieszenie ziemskie na różnych szerokościach geograficznych
 
Hydrostatyka

 

 
1. Ciśnienie hydrostatyczne
2. Naczynia połączone
3. Prawo Archimedesa
 

 

 
1. Ruch drgający
2. Matematyczny opis ruchu harmonicznego
3. Energia w ruchu harmonicznym
4. Okres drgań w ruchu harmonicznym. Wahadło matematyczne i fizyczne
5. Drgania tłumione, wymuszone i rezonansowe
 
Fale

 

 
1. Pojęcie fali mechanicznej. Wielkości charakteryzujące falę
2. Zasada Huygensa. Zjawisko dyfrakcji. Odbicie i załamanie fali mechanicznej
3. Matematyczny opis fali
4. Interferencja fal
5. Akustyka
 
Termodynamika

 

 
1. Mikroskopowe modele ciał makroskopowych. Gazy
2. Mikroskopowe modele ciał makroskopowych. Ciecze i ciała stałe
3. Temperatura. Zerowa zasada dynamiki
4. Energia wewnętrzna, ciepło. Pierwsza zasada termodynamiki
5. Równanie stanu gazu doskonałego
6. Praca siły zewnętrznej przy zmianie objętości gazu
7. Przemiany gazu doskonałego: przemiana izotermiczna
8. Przemiany gazu doskonałego: przemiana izobaryczna
9. Przemiany gazu doskonałego: przemiana izochoryczna
10. Ciepło właściwe i molowe
11. Przemiana adiabatyczna
12. Silniki cieplne
12. Przejścia fazowe
13. Transport energii
 
Elektrostatyka

 

 
1. Oddziaływania elektrostatyczne. Prawo Coulomba
2. Elektryzowanie ciał. Zasada zachowania ładunku
3. Natężenie pola elektrostatycznego i zasada superpozycji natężeń pól
4. Strumień natężenia pola elektrostatycznego. Prawo Gaussa
5. Zastosowanie prawa Gaussa
6. Praca w polu elektrostatycznym i elektrostatyczna energia potencjalna
7. Potencjał pola elektrostatycznego i zasada superpozycji potencjałów
8. Rozkład ładunku na powierzchni przewodnika. Przewodnik w polu elektrostatycznym
9. Pojemność elektryczna i kondensator
10. Ruch cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym
 
Prad-staly

 

 
1. Prąd elektryczny jako przepływ ładunku. Natężenie prądu
2. Badanie zależności natężenia prądu od napięcia dla odcinka obwodu. Prawo Ohma
3. Opór elektryczny
4. Mikroskopowy obraz prądu w przewodnikach
5. Praca i moc prądu
6. Łączenie szeregowe i równoległe oporników
7. Prawo Ohma dla obwodu
8. Wzrosty i spadki potencjału w obwodzie zamkniętym. II prawo Kirchhoffa
 
Magnetyzm

 

 
1. Pole magnetyczne. Wektor indukcji magnetycznej
2. Pole magnetyczne przewodników z prądem
3. Siła elektrodynamiczna
4. Właściwości magnetyczne substancji
 
Indukcja-elektromagnetyczna

 

 
1. Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
2. Siła elektromotoryczna indukcji. Reguła Lenza
3. Zjawisko samoindukcji
4. Prąd zmienny
 
Astronomia

 

 
1. Księżyc
2. Układ planetarny
3. Nasze miejsce we Wszechświecie
 
Optyka

 

 
1. Zjawisko odbicia i załamania światła
2. Zwierciadła
3. Płytka równoległościenna i pryzmat
4. Soczewki
 
korpuskularno

 

 
1. Fale elektromagnetyczne
2. Światło jako fala elektromagnetyczna
3. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
4. promieniowanie ciał. Widma
5. Model Bohra budowy atomu wodoru
6. Promieniowanie rentgenowskie
7. Fale materii
 
Fizyka-jadrowa

 

 
1. Promieniotwórczość naturalna. Jądro atomowe i jego budowa
2. Promieniotwórczość naturalna. Natura promieniowania
3. Promieniotwórczość naturalna. Prawo rozpadu promieniotwórczego
4. Reakcje jądrowe. Energia jądrowa
5. Reakcje rozszczepienia. Reaktor jądrowy i bomba atomowa
6. Reakcje jądrowe zachodzące w Słońcu – reakcje fuzji termojądrowej
7. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
 
Dodatki_matematyczne

 

 
1. Podstawowe wiadomości o wektorach
2. Iloczyn skalarny i wektorowy