Ewaluacja wewnętrzna w szkole

ewaluacjaW związku z podpisaniem przez MEN rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, przygotowaliśmy wraz z Centrum Szkoleniowym eduskrypt.pl kurs e-learningowy Ewaluacja wewnętrzna w szkole. Adresatami szkolenia są:

- dyrektorzy placówek oświatowych,

- liderzy szkolnych zespołów zadaniowych ds. ewaluacji,

- zainteresowani nauczyciele.

Celem kursu jest przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do projektowania i przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej lub autoewaluacji. W kursie znajduje się 7 lekcji – łącznie 20 godzin dydaktycznych (w tym praca zaliczeniowa uczestnika). Zagadnienia omówione w kursie to:
 
Wprowadzenie-do-ewaluacji-jako-formy-nadzoru-pedagogicznego

 

 
- co to jest nadzór pedagogiczny?
- jaka jest podstawa prawna ewaluacji?
- co to jest ewaluacja i jak ją dzielimy?
- jakie są funkcje ewaluacji?
- jak efektywnie zarządzać ewaluacją?
- co to jest pseudoewaluacja?
 
Istota-ewaluacji-wewnętrznej

 

 
- cele ewaluacji w szkole
- kryteria ewaluacji
- wymagania stawiane placówkom przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
- sens oraz istota ewaluacji wewnętrznej
- rezultaty ewaluacji
 
Etapy-procesu-ewaluacji

 

 
- etapy ewaluacji szkolnej
- sposoby analizy danych
- struktura raportu ewaluacyjnego
 
Metody-badawcze-w-ewaluacji

 

 
- metody badawcze wykorzystywane w procesie ewaluacji:
(analiza treści dokumentów, wywiad indywidualny, zogniskowane wywiady grupowe, kwestionariusz (ankieta), obserwacja)
- różnica między badaniem ewaluacyjnym a naukowym
 
Poradnik-analityka

 

 
- etapy analizy danych otrzymanych jako rezultat ewaluacji
(selekcja danych, porządkowanie materiałów, stworzenie kategorii analitycznych, analiza i interpretacja przetworzonych danych, wnioskowanie)
 
Test-sprawdzający

 

 
- zadania aktywizujące różnego typu, umożliwiające sprawdzenie zdobytej wiedzy przed przystąpieniem do opracowywania projektu ewaluacji wybranego obszaru
 
Praca-zaliczeniowa

 

 
Ostatnim etapem kursu jest opracowanie projektu ewaluacyjnego. Projekt powinien zawierać opis przedmiotu badania, pytania kluczowe, kryteria ewaluacji, metody gromadzenia danych i analizy, liczbę i sposób doboru badanych przypadków z uwzględnieniem różnych źródeł informacji oraz planowaną zawartość raportu i sposoby jego upublicznienia.

Autorem kursu jest Maria Magdalena Ferenc – edukator, nauczyciel-konsultant, ekspert ds. awansu zawodowego, autorka publikacji metodycznych, ewaluator programów edukacyjnych i projektów finansowanych przez Unię Europejską, członek Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.