Regulamin platformy

Regulamin korzystania z platformy e-learningowej WSiP

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z platformy e-learningowej, której właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem: platforma.edu.pl nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

Definicje
§ 2

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania z Platformy.
 2. Hasło dostępu– hasło Użytkownika umożliwiające dostęp do Platformy.
 3. Licencja Użytkownika – licencja na korzystanie z Treści i Oprogramowania.
 4. Oprogramowanie – narzędzia e-learningowe dostępne w Platformie.
 5. Platforma – platforma e-learningowa WSiP dostępna pod adresem platforma.edu.pl.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Platformy wraz z załącznikami.
 7. Treści – materiały merytoryczne udostępniane w Platformie na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a WSiP określająca zasady świadczenia usługi e-learningowej przez WSiP oraz prawa i obowiązki Użytkownika.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana na Platformie.
 10. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 17 050 400 zł (wpłacony w całości).

Usługa e-learningowa
§ 3

WSiP oferuje możliwość skorzystania z usługi e-learningowej w ramach Platformy. Korzystanie z usługi wymaga akceptacji Regulaminu oraz respektowania jego postanowień, w tym uwzględnienia określonych w nim zasad dotyczących m.in. warunków korzystania z udostępnionych Treści oraz Oprogramowania. Użytkownik akceptuje Regulamin w toku tworzenia Konta na Platformie.

Licencja Użytkownika
§ 4

 1. WSiP zezwala Użytkownikowi na korzystanie z Oprogramowania i Treści wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisach obowiązującego prawa autorskiego. Użytkownik zobowiązany jest do ich respektowania.
 2. Oprogramowanie i Treści są chronione przez prawo polskie oraz przepisy międzynarodowe regulujące ochronę praw własności intelektualnej. W związku z powyższym Oprogramowanie i Treści należy traktować jak każdy inny produkt chroniony prawami autorskimi.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo czasowego korzystania z Treści oraz Oprogramowania w ramach Umowy, w tym wyboru rodzaju abonamentu spośród wymienionych w załączniku do Regulaminu.
 4. Dozwolone korzystanie z Treści oraz Oprogramowania ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego. WSiP może wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z Treści oraz Oprogramowania, precyzując je w załączniku do Regulaminu.
 5. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Platformy Treści lub Oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. WSiP może przewidzieć sytuacje, w których dozwolona będzie publiczna prezentacja niektórych Treści utworów, wskazując je w załączniku do Regulaminu.
 6. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania Oprogramowania, Treści oraz towarzyszącej im dokumentacji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Oprogramowania lub Treści w ramach innych materiałów.
 7. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania, w związku z korzystaniem z usługi e-learningowej treści o charakterze bezprawnym.

Konto Użytkownika, Hasło i bezpieczeństwo
§ 5

 1. Aby uzyskać dostęp do Oprogramowania i Treści, Użytkownik tworzy konto, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz Hasło dostępu zgodnie z procedurą opisaną w Platformie.
 2. Konto Użytkownika jest tworzone z chwilą akceptacji Regulaminu.
 3. Skreślony.

Opłaty
§ 6

 1. Dostęp i korzystanie z Oprogramowania na warunkach określonych w Regulaminie jest co do zasady bezpłatne.
 2. Dostęp i korzystanie z Treści na warunkach określonych w Regulaminie jest co do zasady płatne, a warunki płatności są określone w załączniku do Regulaminu. WSiP może jednak udostępnić wybrane Treści bezpłatnie.
 3. Wysokość opłat oraz zasady płatności mogą uleć zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób zgodny z przepisami prawa. Zmiany nie mają wpływu na prawa Użytkowników nabyte w związku z umowami zawartymi przed wprowadzeniem zmian.

Zamówienia
§ 7

Tryb składania i realizacji zamówień Użytkowników na odpłatne udostępnienie Treści reguluje załącznik do Regulaminu.

Dane Osobowe oraz Polityka Prywatności
§ 8

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest WSiP.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.), w celach związanych z korzystaniem z Platformy, świadczenia usługi e-learningowej, w tym oznaczania indywidualizującego daną kopię zasobu (watermark/znak wodny lub w inny sposób), przez umieszczenie w jego pliku w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących oraz w celach informowania o produktach i usługach WSiP. Za dodatkową zgodą dane będą udostępniane podmiotom z Grupy Wydawniczej WSiP w celach informowania o ich produktach i usługach.
 3. Skreślony.
 4. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z Platformy i usługi e-learningowej.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 7. Administrator jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adres IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub do podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnej działalności.
 8. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Platformy, w tym na skutek wypowiedzenia Umowy, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
 9. Platforma wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do właściwego funkcjonowania Platformy, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Platformy do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
 10. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy może być niemożliwe.
 11. Witryny Platformy korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w Polityce cookies.

Wymagania techniczne
§ 9

Do korzystania z usługi e-learningowej w ramach Platformy konieczne jest posiadanie przez Użytkownika sprzętu i oprogramowania komputerowego spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku do Regulaminu.

Odpowiedzialność WSiP
§ 10

 1. WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
  2. skreślony,
  3. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji,
  4. skreślony.
 2. WSiP nie gwarantuje, że Oprogramowanie i Treści spełnią oczekiwania i wymagania Użytkownika.

Reklamacje
§ 11

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić WSiP o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług przewidzianych w Regulaminie.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 albo pisemnie na adres WSiP z zastrzeżeniem.
 6. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji drogą elektroniczną lub telefonicznie, chyba że ustalono z nim inny sposób udzielenia takiej informacji.

Odstąpienie i Rozwiązanie Umowy
§ 12

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik będący konsumentem, w rozumieniu art. 22 (1) Ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: rezygnacja_zamkor@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 2. Złożenie takiego oświadczenia skutkuje utratą dostępu do Platformy.
 3. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem tego terminu.
 4. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a WSiP może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Użytkownik może rozwiązać Umowę przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: rezygnacja_zamkor@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.
 6. WSiP przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  1. w przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku udostępnienia pobranych materiałów przez nauczycieli na innych serwisach internetowych bez zgody WSiP, podania nieprawdziwych Danych w Oświadczeniu – ze skutkiem natychmiastowym;
  2. w pozostałych przypadkach – z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 7. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 8. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a WSiP skutkuje likwidacją dostępu Użytkownika do Serwisu.

Postanowienia końcowe
§ 13

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji lub przy zapisywaniu się do newslettera. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 3. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres rezygnacja_zamkor@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSiP.
 4. Zmiana postanowień Regulaminu nie wpływa na warunki świadczenia usługi e-learningowej na rzecz Użytkownika, który wykupił określoną opcję abonamentu przed zmianą Regulaminu. W takim przypadku usługa jest świadczona na dotychczasowych warunkach do zakończenia okresu abonamentu.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r.

ZOBACZ ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU