Statystyki

Wstęp

Moduł „Statystyki” pozwala na uzyskanie precyzyjnych informacji o korzystaniu z zasobów udostępnionych w ramach Platformy. Moduł umożliwia zarządzanie dostępem do swoich lub cudzych statystyk oraz do generowania raportów indywidualnych lub zestawień statystycznych.

Pomoc użytkownika

Moduł „Statystyki” posiada rozbudowaną funkcjonalność. W prawej dolnej części aplikacji znajduje się ikona „Pomoc” (w kształcie koła ratunkowego), której kliknięcie powoduje otwarcie nowego okna zawierającego informacje dotyczące korzystania ze statystyk (pomoc kontekstowa). Korzystanie z tej metody jest najbardziej efektywną formą zapoznania się z możliwościami modułu. Przyciski oraz elementy informacyjne we wszystkich widokach modułu otrzymały pojawiające się dynamicznie podpowiedzi. Aby zobaczyć taką podpowiedź, wystarczy ustawić wskaźnik myszy na interesującym elemencie interfejsu użytkownika i poczekać kilka sekund (rys. 1).


Rys. 1. Przykładowa podpowiedź dynamiczna.

Udostępnianie statystyk

Aby lepiej zrozumieć ideę udostępniania swoich statystyk, posłużyliśmy się analogią szkolną. Osobę udostępniającą swoje statystyki innym nazwaliśmy uczniem. Osobę, która uzyskuje dostęp do cudzych statystyk – nauczycielem. Pojęcia te stosujemy umownie. Własne statystyki mogą być udostępniane komukolwiek przez każdego użytkownika platformy, a więc także kolegom, rodzicom, korepetytorom i oczywiście nauczycielom.

Udostępnianie swoich statystyk innym osobom lub uzyskanie możliwości przeglądania statystyk innych użytkowników jest procesem składającym się z trzech etapów. Pierwszym krokiem jest wygenerowanie przez ucznia kodu dostępu dla nauczyciela. Kod ten uczeń przekazuje nauczycielowi. Nauczyciel korzystając z kodu ucznia uzyskuje dostęp do jego statystyk.

Korzystanie z modułu „Statystyki”

Moduł statystyczny można uruchomić logując się do platformy, a następuje klikając ikonę o nazwie „Statystyki” (rys. 2).


Rys. 2. Ikona „Statystyki” na pulpicie Platformy.

Ekran startowy Statystyk (rys. 3) pozwala na rozpoczęcie pracy w jednym z trzech trybów. Kliknięcie obrazka „Moi nauczyciele” pozwala na zarządzanie połączeniami z osobami posiadającymi dostęp do naszych statystyk. Klikając obrazek „Moi uczniowie” możemy zarządzać połączeniami z osobami, które udzieliły zgody na dostęp do swoich statystyk. Kliknięcie obrazka „Statystyki” umożliwia wygenerowanie statystyk indywidualnych lub zestawień statystycznych dla wcześniej zdefiniowanych połączeń.


Rys. 3. Ekran startowy modułu „Statystyki”.

W każdym momencie pracy z modułem możemy wybrać jeden z trzech trybów pracy klikając przyciski znajdujące się w lewym dolnym rogu (rys. 4).


Rys. 4. Wybór trybu pracy.

Moi nauczyciele

W celu udostępnienia komuś własnych statystyk należy, klikając w znajdującą się w dolnej części po lewej stronie ikonę nauczyciela, wybrać tryb „Moi nauczyciele”. Aby dodać nowego nauczyciela, należy kliknąć znajdujący się w prawym dolnym rogu aplikacji przycisk „Dodaj nauczyciela”. W oknie „Dodaj nauczyciela” należy wybrać jeden z dostępnych modułów (rys. 5) i kliknąć przycisk „Generuj kod”. Należy pamiętać, że statystyki są generowane tylko dla modułów dostępnych w całości bezpłatnie oraz dla tych, do których uczeń posiada wykupiony dostęp. Moduły dostępne w wersji demonstracyjnej nie generują statystyk. Lista modułów będzie więc różnić się w zależności od tego, do których modułów uczeń ma w danej chwili pełny dostęp.


Rys. 5. Wybór modułu do udostępnienia innej osobie.

Wygenerowany kod (rys. 6) jest gotowy do udostępnienia go nauczycielowi. Z jednego kodu dostępu może skorzystać w tym samym czasie tylko jeden nauczyciel. Aby udostępnić swoje statystyki większej liczbie osób, dla każdej z nich należy wygenerować osobny kod.


Rys. 6. Świeżo wygenerowany kod dostępu do statystyk.

Informacja o nowo wygenerowanym kodzie zostaje umieszczona w tabeli „Moi nauczyciele”. Gdy kod nie został jeszcze wykorzystany przez nauczyciela, część pól w tabeli pozostaje pusta (rys. 7). Kolejność wierszy tabeli można sortować rosnąco lub malejąco według kolumn klikając myszką pola z ich nazwami.


Rys. 7. Tabela „Moi nauczyciele” zawierająca niewykorzystany kod dostępu.

W celu usunięcia kodu dostępu dla nauczyciela, niezależnie od tego czy połączenie jest aktywne czy też nie, należy zaznaczyć wskaźnikiem myszy wybrany wiersz tabeli, a następnie kliknąć przycisk „Usuń nauczyciela”, który znajduje się w pasku dolnym.

W pasku dolnym „Moi nauczyciele” znajduje się też pole tekstowe, w którym, po wybraniu wiersza tabeli, pojawi się kod dostępu. Kod ten można skopiować do schowka systemowego i przenieść na przykład do wiadomości e-mail, która zostanie wysłana do nauczyciela.

Moi uczniowie

Widok „Moi uczniowie” służy do zarządzania osobami, do których statystyk uzyskaliśmy dostęp. Aby dodać czyjeś statystyki do modułu, należy kliknąć znajdującą się w dolnej części po lewej stronie ikonę przedstawiającą uczniów, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj ucznia”. W oknie „Dodaj ucznia” należy wpisać kod dostępu otrzymany od ucznia i kliknąć przycisk „Zastosuj kod” (rys. 8).


Rys. 8. Podłączanie statystyk ucznia.

Aby usunąć połączenia ze statystykami ucznia, należy zaznaczyć wskaźnikiem myszy wybrany wiersz tabeli „Moi uczniowie”, a następnie kliknąć przycisk „Usuń ucznia”.

Kolejność wierszy tabeli można sortować rosnąco lub malejąco według kolumn klikając myszką pola z ich nazwami.

Statystyki

Wybranie widoku „Statystyki”, poprzez kliknięcie znajdującej się w dolnej części po lewej stronie ikony przedstawiającej wykres, pozwala na przeglądanie informacji o korzystaniu przez uczniów z Platformy oraz dostępnych na niej modułów (rys. 9).


Rys. 9. Widok przeglądania statystyk.

Widok umożliwia przeglądanie statystyk indywidualnych oraz tworzenie zbiorczych zestawień statystycznych dla wcześniej zdefiniowanych połączeń. W pierwszym przypadku należy w tabeli uczniów zaznaczyć tylko jeden wiersz, w drugim –  jeden lub więcej. Aby zaznaczyć więcej niż jeden wiersz, należy klikać wiersze jednocześnie trzymając wciśnięty klawisz CTRL. Istnieje także możliwość zaznaczenia zakresu wierszy. W takim przypadku należy kliknąć pierwszy wiersz, a następnie, trzymając wciśnięty klawisz SHIFT, kliknąć dowolny inny wiersz. Wszystkie wiersze między pierwszym a drugim zostaną zaznaczone.

Statystyki indywidualne są dostępne w przypadku wybrania tylko jednego wiersza w tabeli uczniów. Zestawienia będą dostępne w przypadku wybrania jednego lub więcej uczniów, którzy udostępnili ten sam moduł oraz dodatkowo po wybraniu jednego elementu z listy dostępnych zestawień.

Kolejność wierszy tabeli można sortować rosnąco lub malejąco według kolumn klikając myszką pola z ich nazwami.

Po zaznaczeniu w tabeli uczniów jednego lub więcej wierszy, w zależności od warunków opisanych powyżej, przyciski pozwalające na przeglądanie statystyk indywidualnych i zestawień zostaną uaktywnione.

Statystyki indywidualne

Aby przejść do widoku statystyk indywidualnych, należy, po wybraniu jednego wiersza z tabeli uczniów, kliknąć przycisk „Pokaż szczegóły”.

Na pasku górnym modułu „Statystyki”, pod nazwą modułu, wyświetlana jest także nazwa rodzaju statystyk. W nawiasie znajduje się imię i nazwisko ucznia, w którego kontekście generowane są widoki i statystyki.

W widoku statystyk indywidualnych, na pasku dolnym pojawiają się dwie dodatkowe grupy ikon (rys. 10). Klikając na ikony w grupie po prawej stronie, uzyskamy dostęp do statystyk związanych z ogólną aktywnością ucznia na platformie. Klikając na ikony w grupie po lewej stronie, możemy wybrać zestawienia związane z aktywnością ucznia w ramach danego modułu.


Rys. 10. Pasek dolny z dwiema dodatkowymi grupami przycisków.

Poniżej znajduje się krótki opis statystyk dostępnych dla kursów.

Widok lekcji w kursie

W przypadku kursów, domyślnie wyświetlanym zestawieniem jest widok spisu treści kursu, który wygląda tak, jak widzi go na swoim koncie uczeń. W tym widoku nauczyciel może dowiedzieć się o postępach ucznia, czasie spędzonym na pracy z poszczególnymi lekcjami oraz kiedy uczeń ostatnio przeglądał daną lekcję (rys. 11).


Rys. 11. Widok lekcji w kursie.

Kliknięcie paska z informacjami o lekcji powoduje przejście do widoku lekcji w kursie.

Widok ekranów w lekcji

Każdy pasek w tym widoku zawiera podstawowe informacje o pojedynczym ekranie w lekcji: nazwę ekranu i lekcji, pełną ścieżkę do ekranu, numer ekranu w lekcji, całkowity czas pracy ucznia, liczbę wyświetleń oraz datę i godzinę ostatnich odwiedzinach ucznia (rys. 12). Kliknięcie paska z informacjami o ekranie powoduje wyświetlenie dodatkowego okienka zawierającego szczegóły dotyczące poszczególnych odwiedzin ucznia.


Rys. 12. Widok ekranów w lekcji.

Historia oglądanych ekranów

Widok przedstawia listę pięćdziesięciu ostatnich oglądanych przez ucznia ekranów w kolejności ich oglądania (rys. 13). Ostatnio oglądany ekran znajduje się najwyżej na liście. Kliknięcie paska z informacjami o ekranie powoduje wyświetlenie dodatkowego okienka zawierającego szczegóły dotyczące poszczególnych odwiedzin ucznia związanych z wybranym ekranem.


Rys. 13. Widok historii oglądanych ekranów.

Historia pobrań plików

Widok przedstawia listę pięćdziesięciu ostatnich pobieranych przez ucznia plików w kolejności ich pobierania (rys. 14). Ostatnio pobrany plik znajduje się najwyżej na liście. Kliknięcie paska z informacjami o pliku powoduje wyświetlenie dodatkowego okienka zawierającego szczegóły dotyczące poszczególnych pobrań tego pliku. Nie wszystkie kursy posiadają w swoich zasobach pliki do pobrania.


Rys. 14. Widok historii pobrań plików.

Rozkład czasu pracy z modułem

Wykres przedstawia godzinowy rozkład czasu pracy z modułem. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na wybrany słupek pojawia się szczegółowy opis zawierający czas pracy z modułem (w formacie: godziny:minuty:sekundy) w wybranym przedziale czasowym. Na osi pionowej znajduje się czas pracy w minutach, na osi poziomej godziny w ciągu doby (rys. 15). Czas pracy jest zliczany jedynie w trakcie pracy ucznia z modułem, np. z kursem.


Rys. 15. Widok rozkładu czasu pracy z modułem.

Aktywność użytkownika na platformie

Widok przedstawia podstawowe informacje o koncie na platformie należącym do ucznia: daty utworzenia i aktywacji, liczbę udanych logowań do platformy oraz daty i godziny ostatnich pięćdziesięciu z nich (rys. 16).


Rys. 16. Widok aktywności użytkownika na platformie.

Rozkład godzinowy logowań do platformy

Wykres przedstawia godzinowy rozkład logowań do platformy. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na wybrany słupek pojawia się szczegółowa informacja o liczbie udanych logowań w wybranym przedziale czasowym. Na osi pionowej znajduje się liczba logowań, na osi poziomej godziny w ciągu doby (rys. 17).


Rys. 17. Widok rozkładu godzinowego logowań do platformy.

Rozkład czasu pracy na platformie

Wykres przedstawia godzinowy rozkład czasu pracy na platformie ze wszystkimi modułami. Po najechaniu wskaźnikiem myszy na wybrany słupek pojawia się opis zawierający czas pracy ze wszystkimi modułami (w formacie: godziny:minuty:sekundy) w wybranym przedziale czasowym. Na osi pionowej znajduje się czas pracy w minutach, na osi poziomej godziny w ciągu doby (rys. 18). Czas pracy jest zliczany jedynie w trakcie pracy ucznia z dowolnym modułem, np. z kursem.


Rys. 18. Widok rozkładu czasu pracy ze wszystkimi modułami na platformie.

Zestawienia

Aby przejść do widoku zestawień, po wybraniu w widoku „Statystyki” jednego lub więcej wierszy z tabeli uczniów (dla tego samego modułu), należy wybrać jedno z dostępnych zestawień i kliknąć przycisk „Dalej” (rys. 19).


Rys. 19. Widok „Statystyki” gotowy do generowania zestawienia.

W przypadku, gdy wybranym modułem jest kurs, w oknie szczegółów zestawienia (rys. 20), gdy kurs zawiera rozdziały, należy zaznaczyć jeden lub więcej z nich klikając checkbox obok ikony teczki. Kliknięcie nazwy rozdziału lub ikony teczki powoduje rozwinięcie lub zwinięcie danego poziomu spisu treści kursu. W razie potrzeby istnieje też możliwość sprecyzowania zakresu czasowego, który będzie brany pod uwagę w zestawieniu. W tym celu należy kliknąć ikonkę kalendarza obok pola zawierającego datę lub też samo to pole. Aby wygenerować zestawienie, należy kliknąć przycisk „Generuj zestawienie”. Aby wrócić do poprzedniego ekranu, należy kliknąć przycisk „Wstecz”.


Rys. 20. Widok szczegółów zestawienia dla kursu.

Zestawienie zostanie wyświetlone w nowym oknie przeglądarki w postaci strony HTML umożliwiając dalszą jego obróbkę, w tym zapis do pliku lub wydrukowanie (rys. 21).


Rys. 21. Przykładowe zestawienie statystyczne dla kursu.