Internetowy zbiór zadań z fizyki ZamKoru

Wstęp

„Internetowy zbiór zadań z fizyki ZamKoru” spełnia dwa podstawowe cele: uczy rozwiązywania zadań na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz pozwala na efektywne sprawdzenie tej umiejętności. To narzędzie edukacyjne zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela.

Pomoc użytkownika

„Internetowy zbiór zadań z fizyki ZamKoru” posiada rozbudowany system pomocy kontekstowej. W prawej dolnej części paska narzędzi znajduje się ikona „Pomoc” (w kształcie koła ratunkowego), której kliknięcie powoduje otwarcie nowego okna. Informacje zawarte w oknie opisują elementy widoczne w tym momencie na ekranie oraz ich funkcje. Obok ikony „Pomoc” znajduje się ikona symbolizująca formularz kontaktowy, pozwalający na wygodny kontakt z obsługą Platformy. Obie ikony są dostępne we wszystkich widokach zbioru zadań (rys. 1).


Rys. 1. Ikonki „Pomoc” i „Formularz kontaktowy” na pasku dolnym zbioru zadań.

Polecamy jak najczęstsze korzystanie z pomocy kontekstowej, ponieważ jest to najbardziej efektywna forma poznania wszystkich funkcji zbioru zadań. Przyciski oraz elementy informacyjne we wszystkich widokach zbioru posiadają pojawiające się dynamicznie podpowiedzi. Aby zobaczyć taką podpowiedź, wystarczy ustawić wskaźnik myszy na interesującym elemencie interfejsu użytkownika i poczekać kilka sekund (rys. 2).


Rys. 2. Podpowiedzi dynamiczne.

Korzystanie z „Internetowego zbioru zadań z fizyki ZamKoru”

„Internetowy zbiór zadań …” przeznaczony do nauki na poziomie ponadgimnazjalnym, to osobny moduł dostępny na Platformie Edukacyjnej. Chcąc go uruchomić należy zalogować się na Platformie i kliknąć znajdującą się na pulpicie ikonę zbioru zadań. Zbiór zadań można wykorzystywać w dwóch trybach: nauki i testu (rys.3).


Rys. 3. Widok trybu pracy.

Tryb nauki

Tryb nauki pozwala na swobodne, nieograniczone czasowo rozwiązywanie zadań z wybranego obszaru fizyki. W trybie nauki dostępne są dwie opcje: samouczek oraz wyszukiwanie zadań. Samouczek, na przykładzie jednego prostego zadania, pozwala poznać podstawowe zasady prawidłowego rozwiązywania zadań z fizyki (rys.4).


Rys. 4. Przykładowy ekran Samouczka.

Wyszukiwanie zadań daje możliwość praktycznej nauki rozwiązywania zadań. Kliknij przycisk „Rozpocznij” znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu. W oknie zbioru wyświetli się ekran, w którym należy wybrać sposób selekcji zadań (tematycznie czy przekrojowo), dział, temat (lub kilka) oraz poziom trudności (podstawowy i/lub rozszerzony). Dodatkowo należy określić liczbę wyświetlonych zadań lub czas, który chcesz poświęcić na ich rozwiązanie (rys.5). Po dokonaniu wyboru we wszystkich wymaganych polach uaktywni się przycisk „Rozpocznij”. Po kliknięciu tego przycisku w oknie zbioru pojawi się pierwsze zadanie ze wszystkich spełniających zadane warunki.


Rys. 5. Okno selekcji zadań.

Wyselekcjonowane zadania są wyświetlane na osobnych ekranach (podobnie jak poszczególne ekrany lekcji w naszych kursach). W tym trybie pracy uczący się ma dostęp do treści zadania, wskazówki jak je rozwiązać oraz pełnego rozwiązania wraz z komentarzem oraz możliwością wydruku całości (rys.6).


Rys. 6. Widok zadań z trybie nauki.

W trybie nauki, po rozwiązaniu każdego z zadań i kliknięciu przycisku „Sprawdź”, użytkownik otrzymuje w nowym oknie informację zwrotną na temat rozwiązania zadania. Informacja ta ma postać komunikatu (rys.7) oraz zmiany koloru przycisku zadania w dolnym pasku narzędzi (rys.8). Jeśli zadanie zostało rozwiązane poprawnie, przycisk z numerem zadania zabarwia się na zielono. Jeśli zadanie zostało rozwiązane niepoprawnie, użytkownik może zdecydować, czy chce jeszcze raz je rozwiązać, przejść do wskazówki, pełnego rozwiązania czy zobaczyć poprawną odpowiedź. W tym trybie pracy na zielono zabarwiają się numery zadań poprawnie rozwiązanych, a na czerwono zadań rozwiązanych niepoprawnie. Numer zadania w kolorze szarym oznacza, że zadanie nie zostało w ogóle rozwiązane.


Rys. 7. Odpowiedzi: poprawna i niepoprawna.


Rys. 8. Pasek narzędzi z kolorowymi numerami zadań (zielony – rozwiązane poprawnie, czerwony – rozwiązane niepoprawnie).

Tryb testu

W trybie testu dostępne są także dwie opcje: szablony oraz wyszukiwanie zadań testu. Szablony to zapisane wzorce testów.
Do tworzenia i zapisu szablonów testów służy opcja wyszukiwania zadań testu. Chcąc stworzyć test wybierz opcję „Nowy” w prawej dolnej części okna trybu pracy i kliknij przycisk „Rozpocznij”. W oknie zbioru wyświetli się ekran, w którym (podobnie jak w trybie nauki) należy wybrać sposób selekcji zadań do testu (tematycznie czy przekrojowo), dział, temat (lub kilka) oraz poziom trudności (podstawowy i/lub rozszerzony). Tutaj także należy określić liczbę wyświetlonych zadań lub dozwolony łączny czas ich rozwiązywania. Po dokonaniu wyboru we wszystkich wymaganych polach, uaktywnią się dwa przyciski: „Zapisz” (szablon testu) i „Rozpocznij” (test). Po kliknięciu przycisku „Zapisz” pojawi się nowe okno (rys.9).


Rys. 9. Okno zapisu testu.

W nowym oknie należy podać: okres czasu, w którym można uruchomić test (np. od 2011-12-21 godz. 09:00 do 2011-12-21 godz.10:00) oraz dozwoloną liczbę uruchomień testu wykonanych przez jednego użytkownika. Dodatkowo (opcjonalnie) można wprowadzić własne notatki widoczne tylko dla ich autora. Po kliknięciu przycisku „Zapisz” pojawi się informacja zawierająca klucz pozwalający na uruchomienie testu. Autor testu ma do niego dostęp w każdym momencie, nawet poza okresem jego zdefiniowanej ważności. Od tej chwili wygenerowany test wraz z odpowiadającym mu kluczem znajduje się na liście wygenerowanych testów, wyświetlanej kliknięciem przycisku „Szablony”.


Rys. 10. Lista wygenerowanych przez użytkownika testów.

Aby uruchomić test z listy szablonów wystarczy wybrać odpowiedni wiersz w tabeli, a następnie kliknąć przycisk „Rozpocznij” (rys.10). W oknie znajdują się jeszcze dwa inne przyciski pozwalające zarządzać testami: „Przeglądaj” – który wyświetla wygenerowane zadania testu w trybie nauki i jest dostępny tylko dla autora testu oraz „Usuń”, który trwale usuwa z tabeli stworzony test wraz z jego kluczem.

Klucz testu to ciąg znaków (kod), który pozwala na uruchomienie go. Klucz można udostępnić (w dowolny sposób) nieograniczonej liczbie osób. Każda z nich może uruchomić test tylko w okresie jego ważności zdefiniowanej przez autora testu oraz zadaną przez autora ilość razy.

Test wygenerowany przez samego użytkownika można uruchomić bezpośrednio po stworzeniu klikając przycisk „Rozpocznij” lub wybierając zapisany test z listy szablonów. Jak uruchomić test nie będąc jego autorem? Wystarczy otrzymany od autora klucz wpisać w pole „Klucz testu”, znajdujące się w prawym dolnym rogu widoku wyboru trybu pracy. Pole „Klucz testu” staje się aktywne po zaznaczeniu widocznej nad nim opcji „Zapisany” (rys.11). Po wpisaniu lub skopiowaniu klucza kliknij przycisk „Rozpocznij”. Od tego momentu liczy się czas przeznaczony na wykonanie zadań (jeśli tak został zdefiniowany test).


Rys. 11. Klucz testu.

W chwili rozpoczęcia testu wyświetlone zostaje pierwsze zadanie (kolejne znajdują się na następnych ekranach). Zadania mają postać testu jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Wybór odpowiedzi skutkuje zabarwieniem na kolor niebieski numeru zadania w dolnym pasku narzędzi – jest to znak dla rozwiązującego, że udzielił odpowiedzi na dane zadanie (bez podawania informacji o poprawności rozwiązania!). W czasie trwania testu w lewym dolnym rogu paska narzędzi okna pojawiają się dwie ważne dla użytkownika informacje: procent udzielonych odpowiedzi na pytania w teście (w stosunku do wszystkich pytań testu) oraz czas pozostały do zakończenia testu. Jeśli autor testu ograniczył czas rozwiązywania zadań, to test zostanie automatycznie zakończony po zadanym czasie. Jeśli autor testu zdefiniował ilość zadań testu, wtedy użytkownik sam kończy test klikając odpowiednią ikonę umieszczoną w dolnym pasku narzędzi. Po zakończeniu testu użytkownik otrzymuje informacje podsumowujące test (rys.12).


Rys. 12. Okno „podsumowanie testu”.

Od tego momentu rozwiązujący otrzymuje dostęp do zadań testu w trybie podglądu. Numery zadań testu w dolnym pasku narzędzi będą mieć kolor zielony (odpowiedzi poprawne) lub czerwony (odpowiedzi niepoprawne). W tym trybie nie ma możliwości zmiany udzielonych wcześniej w teście odpowiedzi, natomiast dostępne są zakładki z treścią, wskazówką i pełnym rozwiązaniem. Pozwala to na świadomą analizę rozwiązania poszczególnych zadań oraz popełnionych przez rozwiązującego błędów.

Historia zdawanych testów

Każdy ze zdawanych testów zostaje zapisany w historii zdawanych testów, wyświetlanej po kliknięciu odpowiedniej ikony.


Rys. 13. Historia zdawanych testów.

Przedstawiona tabela zawiera listę 100 zdawanych ostatnio testów (rys.13). Zawiera ona informację na temat tego, czy test został zaliczony (ikonka zielona), czy nie zaliczony (ikonka czerwona), czasu jego trwania oraz wyniku (w procentach). Po wybraniu dowolnego wiersza z tabeli i kliknięciu przycisku „Przeglądaj” użytkownik może przejść wybrany test w trybie nauki. Przycisk „Szablony” wyświetla listę 100 wygenerowanych ostatnio przez użytkownika testów.