Komunikator

Wstęp

Komunikator pozwala na przesyłanie wiadomości tekstowych pomiędzy użytkownikami Platformy Edukacyjnej. Konstrukcja komunikatora przypomina uproszczony program do obsługi poczty elektronicznej.

Pomoc użytkownika

Komunikator został zaopatrzony w system pomocy kontekstowej. W prawej dolnej części znajduje się ikona „Pomoc” (w kształcie koła ratunkowego), której kliknięcie powoduje otwarcie nowego okna. Informacje w nim zawarte dotyczą działań możliwych w aktualnym widoku. Obok ikony „Pomoc” znajduje się „Formularz kontaktowy” pozwalający na szybki kontakt z obsługą Platformy. Obie ikonki są dostępne we wszystkich widokach komunikatora (rys. 1). Nauczyciele uczestniczący w projekcie „Wybieram eFizykę” mają do dyspozycji jeszcze jedną ikonkę, w kształcie zegara.


Rys. 1. Ikonki „Pomoc” i „Formularz kontaktowy” na pasku dolnym komunikatora.

Korzystanie z pomocy kontekstowej jest najbardziej efektywną formą poznania wszystkich funkcji komunikatora. Przyciski oraz elementy informacyjne we wszystkich widokach komunikatora otrzymały pojawiające się dynamicznie podpowiedzi. Aby zobaczyć taką podpowiedź, wystarczy ustawić wskaźnik myszy na interesującym elemencie interfejsu użytkownika i poczekać kilka sekund (rys. 2).


Rys. 2. Przykładowa podpowiedź dynamiczna.

Dostępność komunikatora

Moduł „Komunikator” jest dostępny w pełnej wersji tylko dla tych użytkowników, którzy posiadają aktualną licencję na korzystanie z płatnych treści znajdujących się na Platformie oraz dla uczestników projektu „Wybieram efizykę”. Aby uruchomić komunikator, należy zalogować się na Platformie i kliknąć w ikonkę o nazwie „Komunikator” (rys. 3).


Rys. 3. Ikona „Komunikator” na pulpicie Platformy Edukacyjnej.

Widoki komunikatora

W każdym momencie pracy z modułem można, klikając przyciski znajdujące się w jego lewym dolnym rogu, wybrać jeden z dwóch widoków: wiadomości lub kontaktów (rys. 4).


Rys. 4. Wybór widoku.

Widok „Wiadomości”

Do dyspozycji użytkownika oddaliśmy cztery foldery, które swoimi nazwami i funkcjonalnością nawiązują do widoków w popularnych programach pocztowych (rys. 5).


Rys. 5. Foldery dostępne w komunikatorze.

Na dolnym pasku komunikatora – w jego części centralnej – znajduje się pięć ikonek, których kliknięcie umożliwia napisanie nowej wiadomości, zobaczenie jej szczegółów, usunięcie lub przywrócenie wiadomości usuniętych. Program średnio co minutę automatycznie pobiera wiadomości, ale użytkownik może ten proces przyspieszyć, klikając w ikonkę „Pobierz wiadomości” (rys. 6).


Rys. 6. Opis ikon w dolnym pasku komunikatora – widok wiadomości.

Pod folderami znajduje się identyfikator użytkownika (nick), który można określić jako adres Twojej skrzynki pocztowej na Platformie Edukacyjnej (rys. 7a).


Rys. 7. Identyfikator użytkownika oraz opcja „Wyszukiwanie”.

Identyfikator można zmienić na dowolnie wybrany, jednak zgodnie z pewnymi zasadami. Musi on zawierać przynajmniej 5 znaków, ale nie więcej niż 40. Może składać się z liter, cyfr, znaków specjalnych takich jak: kropka, pauza i @. Aby zmienić identyfikator, należy kliknąć przycisk „Zmień”.

Poniżej identyfikatora umieszczona została opcja „Wyszukiwanie” (rys. 7b). Dzięki niej można odnaleźć wiadomość lub grupę wiadomości wśród wszystkich wiadomości w folderze.

Nowa wiadomość

Aby napisać nową wiadomość, należy otworzyć widok nowej wiadomości klikając na dolnym pasku komunikatora w ikonkę „Nowa wiadomość”. Wybór adresata standardowo umożliwia przycisk „Do”. Wiadomość może być dostarczona nie tylko do adresata głównego, ale również do innych osób („DW”), możliwe jest również przesłanie komuś ukrytej kopii („UDW”) (rys. 8).


Rys. 8. Widok nowej wiadomości.

Kliknięcie jednego z przycisków („Do”, „DW”, „UDW”) lub w odpowiadające im pola tekstowe spowoduje otwarcie okna „Moje kontakty” (rys. 9). W tym oknie użytkownik wybiera osobę (osoby) lub grupę (grupy), do której adresowana jest wiadomość. Zatwierdza, klikając „Zapisz”.


Rys. 9. Lista kontaktów.

Kliknięcie w ikonkę „Wyślij” (rys. 10) kończy proces tworzenia wiadomości. Jeśli wiadomość nie jest skończona i w związku z tym nie może być jeszcze wysłana, a dotychczas napisana treść jest dla użytkownika cenna, może on odłożyć wysyłanie wiadomości i zapisać ją w folderze „Kopie robocze”.


Rys. 10. Opis ikon w dolnym pasku komunikatora – widok „Nowa wiadomość”.

Aby zrezygnować z pisania wiadomości, należy przejść do innego widoku: wiadomości lub kontaktów, klikając odpowiednią ikonkę na dolnym pasku komunikatora.

Usuwanie i przywracanie wiadomości

Usuwanie wiadomości odbywa się na dwóch poziomach: przeniesieniu do folderu „Usunięte” a następnie nieodwracalnym skasowaniu. Aby usunąć wiadomości z folderu, należy zaznaczyć odpowiednie wiadomości i kliknąć ikonkę „Usuń wybrane wiadomości” (rys. 12). W celu zaznaczenia kilku wiadomości, należy w nie kliknąć, przytrzymując jednocześnie przycisk CTRL.

Wiadomość znajdującą się w folderze „Usunięte” można przywrócić do folderu źródłowego poprzez zaznaczenie jej i kliknięcie w ikonkę „Przywróć wybrane wiadomości” (rys. 11).


Rys. 11. Opis ikon w dolnym pasku monitora – widok „Wiadomości” w folderze „Usunięte”.

Wyszukiwanie

Opcja wyszukiwania znajduje się w widoku wiadomości. Jest niezwykle przydatna wówczas, gdy foldery zawierają dużą liczbę wiadomości. Aby wyszukać wiadomość, należy wpisać w pasku wyszukiwania ciąg znaków, po którym można zidentyfikować szukaną wiadomość. W zależności od zaznaczonych opcji, wpisany ciąg znaków będzie wyszukiwany w adresie nadawcy, temacie wiadomości i w jej treści. W trakcie wypełniania paska wyszukiwania komunikator aktualizuje listę wiadomości spełniających kryteria wyszukiwania.

Istnieje również możliwość filtrowania wiadomości według kontaktów. Po kliknięciu w pole „Uwzględnij tylko kontakty” pojawi się lista kontaktów – należy z niej wybrać osoby, od których wiadomości szukamy.

Przykład: Nauczyciel chciałby wyszukać wiadomości od uczniów, którzy pytali w swoim mailu o zadania z kinematyki. W pasku wyszukiwania powinien wpisać taki ciąg znaków, który uwzględniłby wszystkie możliwe formy zapytania ucznia o te zadania. Jeden uczeń napisze w temacie „zad. kinematyka” lub „zadania”, drugi zapyta o to samo w treści, trzeci użyje skrótu – „zad. z kin”. Nauczyciel mógłby więc wpisać w pasku wyszukiwania litery „zad”, a następnie zaznaczyć, by wyszukiwanie dotyczyło tematu oraz treści wiadomości (rys. 12).


Rys. 12. Wyszukiwanie wiadomości – ilustracja do przykładu.

Widok „Kontakty”

Użytkownik, przechodząc do tego widoku, może zarządzać kontaktami. Kontaktem jest osoba lub grupa osób. Kontakty można oglądać w formie listy (rys. 13) lub wizytówek (rys. 14), zmianę widoku umożliwia kliknięcie ikonki „Zmień widok listy” na dolnym pasku komunikatora (rys. 15).


Rys. 13. Widok kontaktów w formie listy.


Rys. 14. Widok kontaktów w formie wizytówek.


Rys. 15. Ikonki na dolnym pasku komunikatora w widoku „Kontakty”.

Opcje dostępne dla użytkownika w obu widokach kontaktów (listy lub wizytówek) są takie same (rys. 16, 17).


Rys. 16. Opis ikonek przy kontakcie w formie listy.


Rys. 17. Opis ikonek przy kontakcie w formie wizytówki.

Dodawanie kontaktów

Aby dodać nową osobę, należy kliknąć w ikonkę „Dodaj nową osobę lub grupę” znajdującą się na dolnym pasku komunikatora (rys. 15). Pojawi się okno, w którym należy wpisać identyfikator dodawanej osoby (rys. 18). Jeżeli użytkownik nie zna identyfikatora osoby, którą chce dodać do listy kontaktów musi poprosić ją o podanie tej informacji.


Rys.18. Okienko dodawania nowego kontaktu – osoba.

Aby dodać nową grupę, należy postępować niemal analogicznie jak w przypadku dodawania nowej osoby, z tą różnicą, że w oknie „Dodaj nowy kontakt” zaznacza się opcję „Grupa” (rys. 19). Nazwę grupy użytkownik nadaje sam, pamiętając jednak o tym, że jej nazwa musi spełniać takie same wymagania jak identyfikator osoby (link do identyfikatora osoby).


Rys. 19. Okienko dodawania nowego kontaktu – grupa.

Przypisywanie kontaktów do grup

W przypadku, gdy użytkownik posiada dużą liczbę osób w swoich kontaktach, funkcją znacznie ułatwiającą pracę z komunikatorem będzie dla niego przypisywanie osób do grup. Korzystając z tej funkcji można wysyłać wiadomość od razu do wielu odbiorców.

Przykład: Nauczyciel ma kilkunastu uczniów w swoich kontaktach. Są to uczniowie z trzech różnych klas i każdy z nich bierze udział w projekcie „Olimpiada”. Aby ułatwić sobie kontakt z uczniami, nauczyciel może utworzyć trzy grupy odnoszące się do poszczególnych klas, np. „klasa 1a”, „klasa 2a”, „klasa 3b”, a także grupę „projekt”. Następnie przyporządkowuje każdego z uczniów do odpowiedniej grupy.

Z widoku „Kontakty” należy wybrać osobę i kliknąć ikonkę „Dodaj/usuń kontakty z grupy”(rys. 20).


Rys. 20. Przypisywanie osoby do grupy.

Pojawi się okienko z nazwami grup, z których wybiera się właściwą (jedną lub kilka – z przyciskiem CTRL) i potwierdza przyciskiem „Zmień” (rys. 21).


Rys. 21. Okno grup, do których można przypisać wybraną osobę.

Filtrowanie kontaktów

Komunikator umożliwia filtrowanie kontaktów. Kontakty można filtrować według nazwisk, imion, identyfikatora użytkownika lub notatki stworzonej dla danego kontaktu. W tym celu należy wykorzystać pole tekstowe na pasku dolnym (rys. 21). Opcja wyszukiwania kontaktu jest niezwykle użyteczna w przypadku posiadania znacznej liczby kontaktów, wśród których użytkownik chce odnaleźć konkretną osobę lub grupę.


Rys. 22. Opis ikon w dolnym pasku komunikatora – widok „Kontakty”.